TinyPNG 1.0.3 for Mac 最好的圖片無損壓縮工具macmac - 最好的圖片無損壓縮工具
TinyPNG 1.0.3 for Mac 最好的圖片無損壓縮工具macmac - 最好的圖片無損壓縮工具

TinyPNG for Mac 是一款基於著名在線 PNG/JPG 圖片壓縮服務 TinyPNG 開發的 Mac 版客戶端,TinyPNG提供了PNG圖片的無損壓縮服務。使用TinyPNG4Mac,你可以通過簡單的拖拽完成對PNG圖片的壓縮,無需打開瀏覽器,無需手動下載圖片。

version os_version created_on action
1.0.3 >=1012_h 2019-09-28 08:50:54 down - down -
1.0.2 >=1012_h 2019-09-19 23:28:23 down - down -
1.0.1 >=1012_h 2019-09-12 10:40:41 down - (password:akvd) down -